Javni razpis MGRT JR RRI 2 – Prijavni rok 11.5.2018

Približuje 2. rok za sprejem prijav na Javni razpis MGRT – Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: JR RRI 2 – Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2«.

2. prijavni rok je 11.5.2018.

Predmet Javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih cilj je nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do faze za uporabo oz. za trg.

Podjetja lahko prijavijo RRI projekte, ki se uvrščajo v prednostna področja uporabe v okviru Strategije pametne specializacije Slovenije.

V projektih lahko sodelujejo največ trije partnerji, podjetje pa lahko nastopi največ 1x kot prijavitelj in 1x kot partner.

Podjetje mora ustrezati splošnim in posebnim pogojem za kandidiranje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov je od 100.000 EUR do 500.000 EUR.

Trajanje projekta je lahko največ 24 mesecev.

 

Višina sofinanciranja znaša:

  • Velika podjetja: do 25%
  • Srednje velika podjetja: do 35%
  • Mikro in mala podjetja: do 45%

 

Upravičeni stroški ekserimentalnega razvoja in industrijskih raziskav so naslednji:

  • Stroški plač in povračil; Standardna lestvica stroška osebja na enoto: Raziskovalec 21 EUR/Uro, Strokovno tehnični delavec 14 EUR/Uro
  • Stroški storitev zunanjih izvajalcev; do 30% vseh stroškov
  • Investicije v neopredmetena sredstva
  • Posredni stroški: Pavšal 15% od stroškov dela

 

Prilagamo predstavitev Javnega razpisa. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta razpoložljiva na www.mgrt.gov.si.

 

Predstavitev_JR_RRI_2