JR RRI NOO – Javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

V petek, 18.2.2022 je bil v Uradnem listu objavljen javni razpis Spodbude za raziskovalno razvojne projekte, ki se izvaja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. 45 milijonov evrov stredstev bo tako namenjenih za raziskovalno razvojne projekte konzorcijev podjetij na področju prehoda na krožno gospodarstvo. Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 17.5.2022 ter 3.4.2023.

Osnovni poudarki javnega razpisa:

  • Ciljne skupine: Konzorziji podjetij (2-3 podjetja)
  • Vsebinski poudarki: Novi proizvodi, procesi in storitve; Prehod na krožno gospodarstvo
  • Upravičeni stroški: Stroški plač, stroški storitev zunanjih izvajalcev (max. 30%), investicije v neopredmetena sredstva, posredni stroški (15% od stroškov plač)
  • Znesek sofinanciranja: Od 50.000 do 300.000 EUR
  • Intezivnost pomoči – % sofinanciranja: Velika podjetja 40%, srednje velika podjetja 50%, mikro in mala podjetja 60% vrednosti upravičenih stroškov
  • Čas trajanja izvedbe projekta : Do 24 mesecev

Javni_razpis_NOO – RRI